แสดงรายหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ รวมเบิกจ่าย 57.79% ]